Insurance, Umbrella, Women.Ochrona przed niepomyślnymi skutkami zdarzeń losowych to postawa do pewnego i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie, zmieniające się w czasie i dopasowane do możliwości i potrzeb naszego Klienta to priorytet dla naszych doradców. Współpracując z najlepszymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jesteśmy w stanie wybierać produkty dla najbardziej wymagających Klientów.

Oferujemy ubezpieczenia:     

– OC członków zarządu spółki – pokrywa straty finansowe wyrządzone przez członków zarządu powstałe w wyniku nieprawidłowego zarządzania spółką; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu można m.in. rozszerzyć o:

– włączenie do ubezpieczenia Rady Nadzorczej, prokurentów,
– włączenie do ubezpieczenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe (odpowiedzialność wynikająca z art. 107 i 116 ordynacji podatkowej),
– włączenie do ubezpieczenia kar i grzywien administracyjnych nałożonych na członków organów spółki,
– włączenie do zakresu ochrony roszczeń przy solidarnej odpowiedzialności spółki i członka zarządu w trybie artykułu 479 ksh (potwierdzenie nieprawdy przy podwyższaniu kapitałów),
– włączenie do zakresu ochrony dla spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych (w tym GPW w Warszawie) roszczeń wynikających z tytułu obrotu papierami wartościowymi wraz z rozszerzeniem o automatyczną ochronę na nowe emisje
– rozszerzenie odpowiedzialności dodatkowo za pracowników spółki w sytuacji, kiedy nie są członkami zarządu, ale wykonują czynności zarządcze, za które odpowiadają,
– rozszerzenie odpowiedzialności o spółki zależne/ całą grupę kapitałową,
– wydłużenie ochrony o okres dodatkowy dla ustępujących członków organów spółki (po zakończeniu sprawowania funkcji),
– włączenie kosztów porady prawnej,
– pokrycie kosztów poniesionych na odzyskanie dobrego imienia,
– wydatki na kaucje i poręczenia/gwarancje,
– inne rozszerzenia wynikające ze specyfiki działalności spółki

– ubezpieczenia zdrowotne

– ubezpieczenia majątkowe

– ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

– ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

– ubezpieczenia transportowe

– ubezpieczenia komunikacyjne

–  ubezpieczenia podróżne

–  grupowe ubezpieczenia na życie, w tym pracowników


SSL Certificates